การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 2/2564
12 กรกฎาคม 2564
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรับทราบผลการบริหารจัดการการลงทุนเงิน Pre – Funding พันธบัตรรัฐบาลรุ่น ILB217A และการจัดอันดับ Tier ของสถาบันการเงินภาครัฐและธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งพิจารณากลยุทธ์และแผนการลงทุนเงินจากการ Pre - Funding พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB21DA และการกำหนดสัดส่วนการฝากเงินและการจัดสรรวงเงินให้ผู้บริหารสินทรัพย์ โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์