การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2564
13 กรกฎาคม 2564
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายนายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณากลยุทธ์และแผนการลงทุนเงิน Pre-Funding พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB21DA 
การทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ กปพ. และแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (ปี 2563 – 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว (ปี 2563 - 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การแก้ไขปรับปรุงระเบียบและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์ การจัดทำร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์