การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 3/2564
4 ตุลาคม 2564
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 3/2564 เพื่อรับทราบผลการบริหารจัดการการลงทุนเงิน Pre – Funding พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB21DA รวมทั้งพิจารณากลยุทธ์และแผนการลงทุนสําหรับเงิน Pre - Funding พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB21DA (เพิ่มเติม) นโยบายและกรอบการลงทุนประจําปีงบประมาณ 2565 และทบทวนรายชื่อธนาคารพาณิชย์เพื่อการฝากเงินประจําปีงบประมาณ 2565 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์