การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 5/2564
1 ธันวาคม 2564
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 5/2564 เพื่อพิจารณาการคัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับฝากทรัพย์สิน สำหรับการบริหารจัดการเงินลงทุน
ในปี พ.ศ. 2566 - 2568