การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 1/2565
8 มีนาคม 2565
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับทราบผลการบริหารจัดการเงินลงทุนจากการกู้ล่วงหน้าเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
(Pre - Funding) พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB21DA และการจัดอันดับ Tier ของสถาบันการเงินภาครัฐและธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งพิจารณากลยุทธ์และแผนการลงทุนจากการ Pre - Funding พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB226A และกำหนดสัดส่วนการฝากเงินและการจัดสรรวงเงิน 
โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์