ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2565
28 มิถุนายน 2565
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2565
อ่านต่อ >
การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2565
8 มีนาคม 2565
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2565
อ่านต่อ >
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 1/2565
8 มีนาคม 2565
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 1/2565
อ่านต่อ >
การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 5/2564
1 ธันวาคม 2564
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 5/2564
อ่านต่อ >
การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2564
4 ตุลาคม 2564
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2564
อ่านต่อ >
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 3/2564
4 ตุลาคม 2564
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 3/2564
อ่านต่อ >
การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2564
4 ตุลาคม 2564
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายนายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2564
อ่านต่อ >
การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2564
13 กรกฎาคม 2564
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายนายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้าน
รายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนา
ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2564
อ่านต่อ >
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 2/2564
12 กรกฎาคม 2564
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 2/2564
อ่านต่อ >
การประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
8 กรกฎาคม 2564
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายสุวิชญ โรจนวานิช ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
ได้เข้าประชุมปิดการตรวจสอบ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อ่านต่อ >
«Previous  1 2 3 4 5 6   Next»