ภาพข่าวกองทุน

การประชุมคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) ครั้งที่ 4/2560

21 ธันวาคม 2560

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ พร้อมด้วยนางสาวอุปมา ใจหงษ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ และบุคลากร สบน. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.)ครั้งที่ 4/2560
โดยมีนายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน เป็นประธาน
ในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560


images/stories/images/2560-12-21-1.jpg


images/stories/images/2560-12-21-2.jpg


images/stories/images/2560-12-21-3.jpg


images/stories/images/2560-12-21-4.jpg


images/stories/images/2560-12-21-5.jpg


images/stories/images/2560-12-21-6.jpg


images/stories/images/2560-12-21-7.jpg


images/stories/images/2560-12-21-8.jpg


images/stories/images/2560-12-21-9.jpg


-------------------------------------------------------------------------------------------

การรับมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้าง หนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

2 สิงหาคม 2560

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) แถลงว่า กปพ. ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประเภทการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับทุนหมุนเวียนที่มีผลการดำเนินงานโดยรวมและการพัฒนาดีเด่น สามารถดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและโครงการที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ ในการนี้ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ กปพ. ได้มอบหมายให้นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สินเป็นผู้รับมอบรางวัลจากนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียน ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ ทุนหมุนเวียนที่ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 16 รางวัล โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น รางวัลการพัฒนาดีเด่น รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น และรางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศ


images/stories/images/2560-08-02.jpg


-------------------------------------------------------------------------------------------

การประชุมคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ครั้งที่ 2/2560

17 สิงหาคม 2560

นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีคณะกรรมการและผู้จัดการกองทุนฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ


images/stories/images/2560-08-17(01).jpg

images/stories/images/2560-08-17(02).jpg

images/stories/images/2560-08-17(03).jpg

images/stories/images/2560-08-17(04).jpg


-------------------------------------------------------------------------------------------

กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ในประเทศ (กปพ.) ร่วมกับผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอกของ กปพ. 3 ราย ซึ่งประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด จัดสัมมนาประจำปี 2559 ในหัวข้อ “ทิศทางแนวโน้มตลาดตราสารหนี้และกลยุทธ์การบริหารสินทรัพย์ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน” ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2559 ณ โรงแรมอนันตรา สิเกา รีสอร์ท จังหวัดตรัง


images/stories/images/2559-4-01.jpg

images/stories/images/2559-4-02.jpg

images/stories/images/2559-4-03.jpg

images/stories/images/2559-4-04.jpg

images/stories/images/2559-4-05.jpg

images/stories/images/2559-4-06.jpg


images/stories/images/2559-4-07.jpg

images/stories/images/2559-4-08.jpg

images/stories/images/2559-4-09.jpg


images/stories/images/2559-4-10.jpg

images/stories/images/2559-4-11.jpg


-------------------------------------------------------------------------------------------

กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ในประเทศ (กปพ.) ร่วมกับผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอกของ กปพ. ทั้ง 4 ราย ซึ่งประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด จัดสัมมนาประจำปี 2558 ในหัวข้อ “กลยุทธ์การบริหารจัดการการลงทุนเพื่อฝ่าวิกฤตดอกเบี้ยต่ำภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน” ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล สมุย บ้านตลิ่งงาม รีสอร์ท อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี

images/stories/images/2558-12-01.jpg

images/stories/images/2558-12-02.jpg

images/stories/images/2558-12-03.jpg

images/stories/images/2558-12-04.jpg

images/stories/images/2558-12-05.jpg

images/stories/images/2558-12-06.jpg


images/stories/images/2558-12-07.jpg

images/stories/images/2558-12-08.jpg

images/stories/images/2558-12-09.jpg


images/stories/images/2558-12-10.jpg

images/stories/images/2558-12-11.jpg

images/stories/images/2558-12-12.jpg


-------------------------------------------------------------------------------------------


ผอ.สบน. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากธนาคาร HSBC ประเทศไทย

29 พฤศจิกายน 2554

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ให้การต้อนรับ มร.แมตทิว ล็อบเนอร์และคณะผู้บริหารธนาคาร HSBC ประเทศไทย พร้อมร่วมภ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) ณ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554

images/stories/202.jpg

images/stories/203.jpg

images/stories/204.jpg-------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีลงนามสัญญาว่าจ้างผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอก
14 ตุลาคม 2554

นายจักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ  (กปพ.) ร่วมลงนามในสัญญาว่าจ้างผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอกร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์  จำกัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินของกองทุนฯ ที่ได้รับจากการกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ล่วงหน้าของกระทรวงการคลัง  ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554

images/stories/md1.jpg

images/stories/md2.jpg

images/stories/md3.jpg

images/stories/md4.jpg

images/stories/md5.jpg

images/stories/md6.jpg

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

  (ณ 30 ก.ย. 60)

ดาวน์โหลดเอกสาร

Public Debt Restructuring Monthly Report_(Oct 2017)   iconnew.gif

Public Debt Restructuring Monthly Report_(Sep 2017)

ประกาศกองทุนฯ ขอข้อมูลเบื้องต้นสำหรับพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอก

 

Who's Online
We have 1 guest online