การประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
8 กรกฎาคม 2564
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายสุวิชญ โรจนวานิช ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการตรวจสอบ และนางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศได้เข้าประชุมปิดการตรวจสอบ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ผลการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การรับ-จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) และการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS และ NBMS ของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ