การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2565
8 มีนาคม 2565
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้
เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับทราบ
ผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผลการบริหารจัดการการลงทุนเงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (Pre – Funding) พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB21DA รวมทั้งเพื่อพิจารณากลยุทธ์และแผนการลงทุน Pre - Funding พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB226A  และร่างประมวลกฎหมายจริยธรรมของ กปพ.