ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
5 เมษายน 2564
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 นายสุวิชญ โรจนวานิช ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
ได้เข้าประชุมปิดการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อ่านต่อ >
การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2564
2 มีนาคม 2564
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 นายนายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2564
อ่านต่อ >
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 1/2564
1 มีนาคม 2564
นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 1/2564
อ่านต่อ >
การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2563
18 กันยายน 2563
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2563
อ่านต่อ >
กปพ. ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 4
17 กันยายน 2563
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้าง
หนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศรับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประเภทผลการดำเนินงาน
ดีเด่น ประจำปี 2563 จาก นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับทุนหมุนเวียนที่มีผลการดำเนินงานโดยรวมดีเด่น สามารถดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงานและโครงการที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมาย
ตามภารกิจ โดย กปพ. เป็น 1 ใน 15 กองทุนที่ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ จากจำนวนกองทุน
ที่เข้าร่วมประเมินผลกว่า 97 กองทุน
อ่านต่อ >
การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2563
14 กรกฎาคม 2563
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2563
อ่านต่อ >
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 2/2563
13 กรกฎาคม 2563
นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 2/2563
อ่านต่อ >
การประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
3 กรกฎาคม 2563
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายสุวิชญ โรจนวานิช ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการตรวจสอบ และนางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ได้เข้าประชุมปิดการตรวจสอบ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่านต่อ >
การประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562
18 ธันวาคม 2562
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายสุวิชญ โรจนวานิช ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการตรวจสอบ และนางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ได้เข้าประชุมปิดการตรวจสอบ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อ่านต่อ >
การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2562
8 พฤศจิกายน 2562
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2562
อ่านต่อ >
«Previous   1 2 3 4 5 6   Next»